graduate

บริการทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์

 • รับทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ทั้งเล่มเล็กและเล็กใหญ่ เริ่มตั้งแต่เสนอโครงเรื่องจนกระทั้งปิดรูปเล่ม
 • รับทำรูปเล่มทั้งในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชาและทุกคณะ
 • รับทำตั้งแต่ หน้าปก สารบัญ คำนำ บทที่1- บทที่5 บรรณานุกรรม จนถึง ภาคภนวก ทางเราจะติดตามแก้ไขจนกว่าเล่มของท่านจะผ่านการพิจารณาจากอาจารย์
 • หากทางคณะของท่านมีคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ กรุณาส่งให้ทางเราเราจะทำการศึกษา รูปแบบ ข้อกำหนดในการทำรูปเล่ม ให้ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการทำงานเนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยและแต่ละคณะ มีรูปแบบ การจัดทำรูปเล่มของโปรเจคจบที่แตกต่างกันไป
 • อัตตราการให้้บริการ ทำรูปเล่มเป็น file เอกสาร

บริการทำเอกสารทางด้านการออกแบบระบบ

 • บริการเขียน Flow Chart ของระบบที่มีอยู่เดิมหรือจากระบบที่พัฒนากับทางเรา (ดูตัวอย่าง)
 • บริการเขียน ER-Diagram สำหรับฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม หรือพัฒนาโปรแกรมกับทางเรา (ดูตัวอย่าง)
 • บริการเขียน Data Flow Diagram (DFD) จากระบบที่มีอยู่เดิมหรือจากระบบที่พัฒนากับทางเรา (ดูตัวอย่าง)
 • บริการทำ Presentation (ดูตัวอย่าง)
  ใช้โปรแกรม ด้วย powerpoint ในการนำเสนองานรูปเล่มโปรเจค
 • บริการวิเคราะห์ผลงานวิจัยด้านสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS
  • โดยใช้หาค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
  • หาค่าเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโดยทั่วไป Chi-Square ( 2 )
  • หาค่าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ t-test
  • วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova)
 • บริการลอกแบบและเขียนแบบ
  • โปรแกรมเขียนแบบ SOLIDWORKS

ขั้นตอนการดำเนินงานโปรเจ็ค

 1. ราคาเริ่มต้นที่ 4,000 บาท ต่อ 1 เล่ม project กระบวนการในทำงานและการชำระเงิน
 2. ทางเราจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ project ของท่านก่อนเพื่อทำการประเมินราคาค่าบริการ
  (เนื่องจาก projectแต่ละ project มีเนื้อหาและขั้นตอนการทำงานที่ยากง่ายต่างกัน)
 3. ทางเราจะให้ท่านมัดจำเงินเมื่อตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว 50% ของราคาที่ตกลงกันไว้ก่อนการเริ่มทำงาน
 4. เมื่อได้รับเงินแล้วทางเราจะดำเนินการทำเอกสารรูปเล่มให้ท่านตามวันและเวลากำหนด
 5. และในระหว่างการทำงานเราจะรายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบเป็นระยะๆ
 6. เมื่อทำจนแล้วเสร็จทางเราจะทำการนัดเพื่อทำการส่มอบงานทั้งหมด
 7. พร้อมทั้งให้ท่านชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50%  และทำการตรวจสอบงานพร้อมส่งงาน

 

หมายเหตุ: 

 • การนัดพบดูงานสะดวกในเขตกรุงเทพ รังสิต และนนทบุรี
 • ค่าบริการนี้เป็นราคาแบบเหมาจ่ายเราจะทำการแก้ไขเอกสารให้ท่านจนกว่าจะโปรเจคของท่านจะผ่าน!!
 • ทั้งนี้ค่าบริการไม่รวม ค่าเข้าเล่ม และค่าปริ้นงาน
 • ทาง imakeproject.com ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทุกกรณี

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หน้าสอบถามข้อมูล

 

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ