แอปพลิเคชั่นกรณีศึกษาผู้ป่วยทางด้านความเครียด
โดยให้คนไข้สามารถบันทึกข้อมูลลงแอปพลิเคชั่น
เพื่อที่จะให้ทางแพทย์สามารถนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุ
และต่อยอดทำการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากความเครียดได้ตรงจุด
ทาง iMakeProject ได้พัฒนาออกแบบและ แอปพลิเคชั่นนี้เพื่อเก็บข้อมูล
เพื่อที่สามารถนำไปเก็บข้อมูลได้ตามจุดประสงค์ดังกล่าว

ระบบ: Android
เครื่องมือที่ใช้: Android Studio

ลองแนะนำเพื่อนสิคะ